O projekte

Na stredných školách a univerzitách technického typu, obzvlášť strojárskeho zamerania sa vyučujú predmety, v ktorých študenti získavajú vedomosti o technickej dokumentácii a jej tvorení. Tematika je obvykle obsiahnutá v predmetoch pod názvom technické kreslenie, tvorba technickej dokumentácie, základy konštruovania, základy strojníctva a pod. K vyučovaniu slúžia prednášky a cvičenia, skriptá, učebnice, série prezentačných srtánok učebnej látky na webových stránkach fakúlt technických univerzít, alebo ich e-learningových stránkach. Tiež sa používajú učebné texty v elektronickej forme, ale usporiadania knižného učebnicového typu.
Obsah učebnej látky je úzko prepojený s normami STN EN ISO, najmä z oblasti tvorby technickej dokumentácie a geometrických špecifikácií výrobkov. Tieto normy sa pravidelne doplňujú, aktualizujú, revidujú a nahradzujú novými normami v súvislosti s technickým a technologickým pokrokom. Tento aspekt je veľmi dôležitý, pretože hospodárnosť výroby, kvalita produktu a medzinárodná kooperácia často súvisí so správnou a presnou interpretáciou platných medzinárodných technických noriem na výrobných výkresoch. Na stredných školách je kontakt s novými STN EN ISO sťažený nedostatkom aktuálnej literatúry. S problémami sa stretávajú aj inžinieri v praxi, pretože hlavne harmonizácia STN s EN a ISO po našom vstupe do Európskej únie sa uskutočňuje veľmi rýchlo, čo znamená množstvo nových noriem EN a ISO uplatňovaných v technickom kreslení.

Napriek snahám o moderné poňatie vyučovania zapojením nových informačných technológií nastala zmena len v tom, že to, čo muselo byt predtým prednášateľom nakreslené na tabuľu je teraz osvetlené dataprojektorom a dá sa to nájsť aj na internete. Kniha a skriptá ostali, síce novými vydaniami s neustále inovovaným obsahom (podľa nových norien STN EN ISO), aj keď sa dajú nájsť na internete, ale v klasickej forme - texty, obrázky.
Vo svete, ale už aj na Slovensku sa už začínajú používať moderné interaktívne a hypertextové didaktické materiály, pozostávajúce z textov, obrázkov, cvičení, animácií, videí, výpočtov a odkazov na iné zdroje. Tieto sú uvedené na web stránkach niektorých univerzít, väčšinou voľne neprístupné, určené len pre vlastných študentov.

Tvorba web stránok, resp. iných moderných digitálnych foriem výučbových materiálov s obsahom vyučovania technického kreslenia je náročná, pretože vyžaduje:
  • odborné vedomosti týkajúce sa obsahu, t. j. znalosti o technickom kreslení, informačný kontakt s vývojom nových a revidovaných noriem o technickom kreslení, znalosti z aplikácie technického kreslenia v praxi
  • pedagogické vedomosti potrebné pre tvorbu štruktúry a formu podania informácií
  • zvládnutie príslušných informačných technológií
  • softvér a hardvér prispôsobený pre špecifické potreby a
  • dostatok času

  • Z dôvodov, ktoré vyplynuli z predošlého textu, bola na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vypracovaná žiadosť o dotáciu MŠ SR na projekt KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR). Projekt bol schválený na dvojročné obdobie, na roky 2010 a 2011 s názvom Modernizácia výučby technického kreslenia v strojárstve, projekt č. 247-023ŽU-4/2010. Do práce na projekte sa zapojili členovia katedry, pedagogickí pracovníci, výskumní pracovníci i doktorandi. Vzhľadom na to, že projekt je financovaný zo zdrojov MŠ SR, jeho výsledky nebudú určené a prístupné len študentom ŽU v Žiline, ale pre širší okruh záujemcov na Slovensku.

    Tento výučbový materiál, ktorý máte pred sebou, nevznikal jednoducho. Predovšetkým skúsení a znalí pedagógovia zhromaždili a vytriedili potrebnú výučbovú látku, pripravili vhodné texty a obrázky, napísali "scenár" celej webovej učebnice. Potom nastúpila mladá generácia, študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí pripravený výučbový materiál obohatili o novú formu vysvetľovania problematiky - animácie, štrukturované texty a hypertext. Nakoniec všetko to pretransformovali do formy vhodnej pre aplikáciu na internete a digitálnych nosičoch.
    Výsledok tejto práce nie je konečný. Softvér je urobený tak, že výučbovú látku možno dopĺňať a revidovať. S tým sa aj s určitosťou počíta, pretože rozvoj strojárstva sprevádza rozvoj normalizácie, jej globalizácia, a tým aj vznik nových a revízia jestvujúcich noriem STN EN ISO, ktoré majú priamy vplyv na pravidlá technického kreslenia.