Predhovor

Posledné roky sa nesú vo výraznej pozornosti tvorbe technickej dokumentácie, pretože výmena technických informácií v celosvetovom meradle sa neustále zintenzívňuje a dostávajú novú dimenziu. Pravidlá technického kreslenia zvlášť v strojárskej oblasti vytvárajú prostredníctvom noriem ISO univerzálny, na celom svete zrozumiteľný prostriedok na dorozumievanie sa technickej verejnosti nielen pri tvorbe koncepcií a návrhoch konštrukcií, ale aj pri príprave výroby, montáži, skúšaní a udržiavaní technických riešení.
Technické kreslenie už na odborných školách prispieva k získavaniu predstavy o zobrazovaných telesách, ako aj pestovaniu určitej dávky abstrakcie pri výučbe v technických predmetoch. Predstavivosť a kreativitu človek nadobudne len cieľavedomou činnosťou - učením sa, preto technické kreslenie stojí na poprednom mieste v sústave technického vzdelávania na rôznych stupňoch - pri výchove stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných technikov, ale aj kvalifikovaných robotníkov a majstrov pre technické povolania v oblasti výroby i služieb.
Cieľom predmetu Konštruovanie I na Strojníckej fakulte ŽU je oboznámiť študentov s čítaním a vytváraním technických výkresov, naučiť študentov rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a zložených kompo-nentov, orientovať sa v normách, katalógoch a technickej literatúre, vedieť kresliť jednoduché náčrty strojníckych súčiastok, zostáv a schém.
Preto sa autori podujali na spracovanie tejto digitálnej učebnice, ktorá môže byť užitočnou pomôckou pre osvojenie si základných princípov technického kreslenia a norma-lizácie v technickom kreslení podľa noriem STN ISO na výkresoch v strojárenstve.
Obsahom učebnice je šesť samostatných kapitol, ktoré obsahujú základné informácie z oblasti normalizácie, formálnych náležitostí technických výkresov, zobrazovania na technic-kých výkresoch, kótovania strojových súčiastok, tolerovania rozmerov a geometrického tole-rovania. Učebné témy sú rozdelené do logicky nadväzujúcich a za sebou nasledujúcich tematických celkov s podtémami, ktoré obsahujú teoretický popis pravidiel a metód aplikácie, doplnené o vhodné príklady a animácie.
Na stredných školách a univerzitách technického typu, obzvlášť strojárskeho zame-rania, sa vyučujú predmety, v ktorých študenti získavajú vedomosti o používaní technickej dokumentácie a jej tvorbe. Tematika je obvykle obsiahnutá v predmetoch pod názvami tech-nické kreslenie, tvorba technickej dokumentácie, základy konštruovania, základy strojníctva a pod. Metodicky sa na vyučovanie využívajú prednášky a cvičenia, skriptá, učebnice, tabuľky a série prezentačných stránok učebnej látky na webových stránkach fakúlt technických univerzít, alebo ich e-learningových stránkach. Tiež sa používajú učebné texty v elektronickej forme, ale v usporiadaní knižného učebnicového typu.
Napriek snahám o moderné vyučovanie zapojením nových informačných technológií pri praktickej výučbe sú používané stále klasické postupy. Kniha a skriptá ostali, dopĺňajú sa novým obsahom (podľa nových noriem STN, EN, ISO), ale v klasickej forme - texty, obrázky.
Ale aj na Slovensku sa už začínajú využívať moderné interaktívne a hypertextové didaktické materiály, pozostávajúce z textov, obrázkov, cvičení, animácií, videí, výpočtov a odkazov na iné zdroje. Tieto sú uvedené na web stránkach niektorých univerzít, väčšinou voľne neprístupné, určené len pre vlastných študentov. Pomáhajú rozvíjať technické myslenie študentov, vytvárať predpoklady pre uvedomelé a ucelené chápanie učiva ostatných odbor-ných predmetov a podávať ucelený prehľad o základoch tohto predmetu.
Táto digitálna učebnica je toho priamym dôkazom, pričom jej obsah postúpil o krok ďalej, keď bol skombinovaný statický výklad tém so zobrazením a animáciami imaginárnych postupov, ktoré si takto názorne študent lepšie predstaví a pochopí.
Zostavenie takejto interaktívnej pomôcky je veľmi náročné a autorom sa to v plnej miere podarilo.
Vysoko hodnotím aj uvedenie zdrojovej, resp. doplnkovej literatúry, čo umožní v prípade potreby siahnuť po ďalšej literatúre a rozšíriť si odborný pohľad.
Obsah učebnice vyvážený a starostlivo spracovaný. Predpokladám, že takto spracovaná učebnica je len začiatkom záslužnej práce v tejto oblasti. Žiadalo by sa doplnenie učebnice o ďalšie témy, ako označovanie stavu povrchu, tvorba výrobných výkresov špecifických súčiastok, ako ozubené kolesá, remenice, zvary, atď.
Digitálna učebnica svojím zameraním významne obohatí medzeru medzi učebnicami v oblasti strojárskej literatúry na Slovensku a môže byť významným krokom k popularizácii štúdia na technických fakultách.
Digitálna učebnica ako súčasť riešenia projektu KEGA je veľmi úspešným výsledkom práce autorského kolektívu.


prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
recenzent

V Nitre 16.11.2011