Ukáž menu |    Schovaj menu Listuj dozadu |    Listuj dopredu

2.1 Význam normalizácie a druhy noriem

Objektom technických noriem môžu byť:
 • všeobecná technická problematika - veličiny, jednotky, názvoslovie, značky, výkresy, výpočtové metódy, vyvolené čísla a pod., sem patrí aj problematiky technického kreslenia
 • technické predmety - suroviny, materiály, polovýrobky, výrobky a zariadenia, konštrukčné prvky - ich tvary, rozmery, parametre, vzťahy, fyzikálne, chemické a iné vlastnosti
 • technické činnosti - výrobné, kontrolné, schvaľovacie a iné postupy, receptúry, postupy manipulácie, balenia, uskladňovania, skúšania, označovania surovín a výrobkov, údržby strojov a zariadení, likvidácie…
 • bezpečnosť technických zariadení, ochrana zdravia pri práci a ochrana a tvorbu životného prostredia

 • Podľa stupňa dôležitosti a oblasti pôsobnosti sa delia technické normy takto:
 • Medzinárodné normy - ISO, EN…, platia medzinárodne, zjednocujú normalizáciu na svete, resp. v Európe, jednotlivé krajiny ich preberajú do svojich sústav noriem.
 • Národné normy - STN (slovenská technická norma), ČSN, DIN, ANSI, BS, NF… - platia na území jednotlivých štátov.
 • Podnikové, resp. obdobné - sú to normy (štandardy) platné v rámci koncernu, podniku, pracoviska.

 • Medzinárodné organizácie zaoberajúce sa normalizáciou a vydávaním noriem vznikali historicky z potreby dorozumenia a medzinárodnej kooperácie a sú to:
  IEC - International Elektrotechnical Commision. Bola prvou organizáciou, ktorá zabezpečovala medzinárodnú technickú normalizačnú činnosť. Vznikla v roku 1904 v Saint Louis (USA). IEC vydávala odporúčania a predpisy pre činnosti a výrobky súvisiace s výrobou a používaním elektrotechnických zariadení. V roku 1947 sa pripojila k ISO, normy nesú označenie ISO/IEC.

  ISO - International Organization for Standardization. Vo všetkých ostatných technických odboroch medzinárodná normalizačná činnosť začala v roku 1926 založením ISA - International Standards Association, ktorá sa v roku 1946 pretransformovala na ISO s centrálnym sekretariátom v Ženeve. Úlohou ISO je koordinovať medzinárodnú normalizačnú činnosť v oblasti všeobecne platných a základných technických noriem pre jednotlivé oblasti hospodársko-výrobnej činnosti. V súčasnosti združuje 151 štátnych normalizačných orgánov.

  CEN - Comité Européenne de Normalisation (Európsky výbor pre normalizáciu), CENELEC - Comité Européenne des Normes Electrotechnique (Európsky výbor pre elektrotechnické normy) a ETSI - European Telecommunications Standars Institute (Európsky ústav pre normy v telekomunikáciach). Vznikli v roku 1988, vypracovávajú a vydávajú normy platné v Európskej únii. Normy vydávané CEN a CENELEC sa označujú skratkou EN - Européenne Norme (Europäische Norm). Členmi CEN-u je 28 národných normalizačných organizácií (k 1.5.2004). Slovenská republika je členom CEN-u a CENELEC-u od 1.10.2003.

  V Slovenskej republike platí sústava noriem STN (slovenská technická norma). Podľa zákona NR SR č. 2/1992 Zb. sa od 1.1.1993 normalizačnú činnosť na Slovensku riadi Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky - ÚNMS SR so sídlom v Bratislave, ktorý pre tento účel zriadil Slovenský ústav technickej normalizácie - SÚTN.

  Normy v sústave STN môžu byť:
 • prevzaté zo systému noriem ČSN (do r. 1993), sú to väčšinou normy staršieho vydania, postupne sa nahrádzajú
 • prevzaté zo systému noriem ISO alebo EN, sú neustále doplňované novými normami alebo revíziami jestvujúcich noriem
 • pôvodné STN, tvoria sa a vydávajú iba v tých prípadoch, keď vznikne odôvodnená požiadavka na vytvorenie určitej normy a nie je možné použiť platné normy ISO, ISO/IEC, EN alebo ETS

 • Príklad prvej strany normy ISO prevzatej do sústavy STN je na obr. 2.1. Normy STN vytvorené prevzatím zo systému noriem ISO alebo EN majú vždy označenie prevzatej normy s predponou STN oddelenou od pôvodného označenia normy medzerou (odkaz 1 na obr. 2.1). V odkazoch na príslušnú normu treba uviesť úplné označenie s dátumom vydania normy (3 na obr. 2.1). Triediaci znak 2 sa uvádza podľa triedenia odborov, ktoré je u nás dávno zaužívané. Napr.: STN ISO 7573: 1997 (01 3260 ) Technické výkresy. Súpisy položiek. Medzinárodná normalizačná klasifikácia ICS - International Classification of Standards 4 je znakom triedenia noriem ISO podľa odborov. Údaj 5 je zatriedenie normy podľa univerzálneho medzinárodného desatinného triedenia všetkých druhov dokumentov.

  Všetky normy STN majú platnosť len na území Slovenska. Postupne sa nahrádzajú normami STN ISO, alebo sa rušia bez náhrady.


  Pozri tiež kapitolu |    Pozri tiež obrázok