Ukáž menu |    Schovaj menu Listuj dozadu |    Listuj dopredu

2.2.1 Druhy technickej dokumentácie

Výrobok, podobne ako živý tvor, vzniká, existuje a zaniká. Všeobecne možno rozdeliť život výrobku do niekoľkých charakteristických fáz:
 • plánovanie výrobku
 • vývoj (návrh) výrobku a definovanie konštrukcie výrobku
 • zabezpečovanie výroby a výroba výrobku
 • využívanie, údržba a opravy výrobku
 • odstránenie výrobku (likvidácia)

 • Vo všetkých fázach životného cyklu výrobku sa používa technická dokumentácia, ktorá výrobok definuje a popisuje procesy v ňom prebiehajúce. Technická dokumentácia je súbor informácií v písomne, graficky, alebo ináč zaznamenanej podobe, v papierovej alebo elektronickej forme. Vzťahuje sa spravidla na konkrétny proces alebo objekt.

  V technickej dokumentácii rozoznávame:
  Pôvodný dokument - zoskupenie pôvodných údajov na pôvodnom médiu vyjadrujúce technickú definíciu výrobku1). Hovorí sa mu originál. Pôvodné médium môže byť papier, fólia, magnetická páska, optický disk, disketa a pod. Pôvodné údaje sú textové alebo grafické.
  Hlavná tlač - vytlačený dokument používaný na vyhotovovanie kópií (v niektorých súvislostiach sa mu hovorí matrica).
  Kópia - presný obraz hlavnej tlače. Môže byť v zmenenej veľkosti s použitím mierky, ktorá nezníži čitateľnosť. Kópie sa používajú aj na viacerých miestach naraz, pričom hlavná tlač sa zachová v archíve.
  Podpisový dokument slúži na schvaľovacie procesy (pečiatky, podpisy), je vždy na papieri, aj vtedy, ak pôvodný dokument je napr. v elektronickej forme.

  Dokumenty musia byť uložené a evidované podľa dohovorených zásad, musí byť definovaná ich platnosť, musí byť známy ich pôvodca a správca, atď. Súčasťou každého dokumentu je súbor informácií sústredený na vyhradenom mieste na dokumente:
 • identifikačný znak - číslo podľa nejakého systému označovania (číslovania)
 • identifikačný text - označenie, titul, alebo názov dokumentu
 • dátum vyhotovenia, vydania
 • miesto uloženia - organizačná jednotka alebo podnik, ktorá dokument spravuje
 • druh (výkres zostavy, schéma zapojenia, správa…) a veľkosť (A4, A3…)
 • stav zmien - predbežné vydanie, konečné, označenie podľa vykonanej poslednej zmeny, vyradené
 • iné špecificky požadované údaje, napr. potvrdenia schvaľovacích a kontrolných orgánov, atesty, označenie príslušnosti k súboru dokumentácie, autor, jazyk…
 • údaje o užívateľoch - počet a miesta distribúcie kópií.

 • Z hľadiska účelu použitia dokumentácie výrobku môžeme rozlíšiť:
 • konštrukčnú dokumentáciu - súbor dokumentov definujúcich výrobok, napr. konštrukčné výkresy, výpočty, výsledky skúšok, technické správy, analýza bezpečnostných rizík, FMEA, atesty materiálov, dokumentácia a certifikáty prevzatých komponentov…
 • výrobnú dokumentáciu - súbor dokumentov potrebných na výrobu produktu, napr. výrobné výkresy súčiastok upravené pre konkrétnu technológiu a organizáciu výroby, montážne výkresy, postupové výkresy, výkresy špeciálneho náradia, rozpisy materiálu a polotovarov, technologické postupy, normy práce…
 • prevádzkovú dokumentáciu - súbor dokumentov potrebných na prevádzku, napr. návody na uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu, plán opráv, zoznam náhradných dielov, certifikáty kvality, FMEA pre prevádzku, analýza bezpečnostných rizík a bezpečnostné opatrenia, špeciálna dokumentácia pre vyhradené technické zariadenia (zaradenie, zoznam prvkov, plán revízií, kniha revízií…)….

 • Technická dokumentácia musí byť jednoduchá, úplná, zrozumiteľná a významovo jednoznačná. Aby taká bola, pre formu a obsah technickej dokumentácie platí rozsiahla štandardizácia, vyhotovuje sa podľa noriem.

  Poznámka:
  1) STN EN ISO 11442 Technická dokumentácia výrobku. Zaobchádzanie s technickou informáciou spracovanou počítačom. Časť 2. Originály dokumentov.


  Pozri tiež kapitolu |    Pozri tiež obrázok