Ukáž menu |    Schovaj menu Listuj dozadu |    Listuj dopredu

2.2.2 Druhy technických výkresov

Medzinárodne zjednotené základné názvoslovie používané v technickej dokumentácii výrobku definuje norma1). Platí pre technickú dokumentáciu používanú vo všetkých technických odboroch. Uvádzame tie názvy a definície, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

 • Technický výkres, výkres - technická informácia o technickom objekte na informačnom nosiči, spracovaná graficky s doplňujúcimi textami podľa dohodnutých pravidiel.
 • Výrobný výkres - výkres všeobecne vyhotovený na základe konštrukčných údajov, ktorý obsahuje všetky požadované údaje pre výrobu (môžu to byť výkresy zostavné, súčiastok, obrysové, základov, obalov a pod.).
 • Výkres celkovej zostavy - zostavný výkres, ktorý ukazuje všetky skupiny a časti úplného výrobku.
 • Výkres zostavy - výkres, ktorý znázorňuje vzájomnú polohu a / alebo tvar skupiny zostavených častí s vyššou úrovňou (zostavenia, montáže).
 • Podzostavný výkres - výkres zostavy na najnižšej konštrukčnej úrovni, ktorý zobrazuje len ohraničený počet skupín alebo častí.
 • Položka - komponent, časť, prvok alebo fyzický vzhľad objektu zobrazeného na výkrese.
 • Súpis položiek - súčasť výkresu zostavy - úplný súpis prvkov (súčiastok, komponentov), ktoré vytvárajú zostavu (alebo podzostavu), s identifikačnými informáciami.
 • Výkres detailu; Výkres podrobnosti - (najčastejšie v stavebníctve) - výkres, na ktorom sú zobrazené časti konštrukcie (stavby) alebo zložkový prvok (napr. modulový prvok stavby - budovy), zvyčajne zväčšené a ktorý obsahuje špecifické informácie o tvare a konštrukcii alebo o zostavení a spojoch.
 • Výkres súčiastky - výkres, ktorý opisuje jednu časť (ktorú už nemožno ďalej rozobrať) a obsahuje všetky potrebné informácie pre jej určenie.
 • Tabuľkový výkres - výkres so zobrazením častí s podobným tvarom ale s rozdielnymi charakteristikami (rozmermi, toleranciami, úpravami povrchu a pod.).
 • Výkres modelu - výkres, ktorý znázorňuje model vyrobený z dreva, kovu alebo iného materiálu, okolo ktorého sa rozloží formovací materiál na vytvorenie formy odliatku.
 • Obrysový výkres - výkres, ktorý uvádza vonkajšiu obvodovú obálku okolo rozmerov a hmoty (objektu, predmetu) tak, aby poskytol údaje na vyhotovenie obalu, na dopravu, prípadne inštaláciu.
 • Originálny výkres - výkres, ktorý podáva aktuálne, platné informácie alebo údaje a na ktorom je zaznamenaná posledná zmena. Z originálneho výkresu sa pre používanie môžu vyhotovovať kópie.
 • Detail; podrobnosť - zobrazenie na výkrese časti, alebo zobrazenie podrobnosti časti alebo zostavy, zvyčajne zväčšené tak, aby sa uviedla požadovaná informácia.
 • Náčrt - výkres vyhotovený zvyčajne voľnou rukou bez nutnosti použitia mierky.
 • Návrhový výkres, predbežný výkres - výkres, ktorý slúži ako informácia pre ďalšie rozpracovanie, na voľbu riešenia, na rokovanie medzi zainteresovanými stranami a pod. (porovnaj výrobný výkres).
 • Schéma - výkres, v ktorom sa používajú grafické symboly na určenie funkcie a vzájomných vzťahov zložiek systému.
 • Diagram - grafické znázornenie, obvykle v systéme súradníc, vyjadrujúce vzťah medzi dvoma alebo viacerými premennými veličinami.
 • Nomogram - diagram, z ktorého možno bez počítania stanoviť približnú numerickú hodnotu jednej alebo viacerých veličín.

 • Poznámka:
  1) STN ISO 10209-1: 1997 - Technická dokumentácia výrobku. Názvoslovie. Časť 1: Všeobecne a druhy výkresov.


  Pozri tiež kapitolu |    Pozri tiež obrázok