Ukáž menu |    Schovaj menu Listuj dozadu |    Listuj dopredu

2.2.3 Formáty výkresov a úprava výkresových listov

Rozmery a úpravu výkresových listov technických výkresov pre všetky technické odvetvia určuje norma STN EN ISO 5457: 2000 Technická dokumentácia výrobku. Rozmery a úprava výkresových listov. Norma určuje dva druhy rozmerov:
 • rozmery formátov hlavného radu ISO-A
 • rozmery predĺžených formátov

 • Formáty hlavného radu ISO-A sú formáty: A0, A1, A2, A3, A4. Východiskovým formátom radu ISO-A je základný formát A0, ktorý má plošný obsah orezaného listu (formátu) 1 m2 a pomer strán 1:S2, čiže platí: a0.b0 = 1 m2; b0/a0 = S2.
  Riešením sústavy dvoch rovníc možno určiť rozmery formátu A0 a to: b0 = 1189 mm; a0 = 841 mm. Ďalšie formáty vznikajú postupným delením dlhších strán formátov (obr. 2.2).
  Predĺžené formáty sa tvoria kombináciou rozmerov kratšej strany formátov radu ISO-A (napr. A3) s dlhšou stranou nasledujúcich väčších formátov (napr. A1) podľa schémy na obr. 2.3. Označenie takto vytvoreného predĺženého formátu A3.1 znamená, že má výšku formátu A3: a3 = 297 a dĺžku formátu A1: b1 = 841.

  Norma STN EN ISO 5457 povoľuje používať výkresy formátov A0 až A3 a predĺžené formáty len v horizontálnej polohe s titulným blokom umiestneným v pravom dolnom rohu (obr. 2.4 a) a výkresy formátu A4 len vo vertikálnej polohe (obr. 2.4 b).

  Každý list technického výkresu musí mať nasledovnú úpravu (obr. 2.4):
  1. Rámček plochy na kreslenie s hrúbkou čiary 0,7 mm a so šírkou lemu na ľavej strane je 20 mm. Ostatné tri lemy majú šírku 10 mm.
  2. Strediace značky v osiach súmernosti orezaného listu, ako štyri úsečky vyhotovené čiarou hrúbky 0,7 mm, ktoré presahujú 10 mm za rámček plochy na kreslenie.
  3. Orezávacie značky v štyroch rohoch lemu orezaného listu v tvare uholníka s dĺžkou ramien 10 mm a hrúbkou 5 mm, ktoré slúžia na ručné alebo automatické orezávanie listov.
  4. Orientačná mriežka slúži na rozdelenie výkresového listu na odkazové polia, aby sa umožnilo rýchle vyhľadávanie súčiastok, opráv, doplnkov, zmien a podobne. Šírka lemu orientačnej mriežky je 5 mm. Dĺžka polí mriežky je 50 mm a to napravo a naľavo, respektíve dohora a nadol od strediacich značiek. Krajné (koncové) polia, môžu byť kratšie alebo dlhšie ako 50 mm. Čiary orientačnej mriežky sa vyhotovia čiarami hrúbky 0,35 mm. Jednotlivé polia sa musia označiť zhora nadol veľkými písmenami abecedy (s výškou písma 3,5 mm) a zľava doprava číslicami na obidvoch stranách výkresového listu (obr. 2.4 a). Pri formáte A4 sa uvádza označenie polí len na hornej a na pravej strane (obr. 2.4 b).
  5. Označenie formátu (napr. A4) sa uvedie pri spodnom okraji v pravom rohu v orientačnej mriežke.

  Originály výkresov sa neskladajú. Kópie všetkých formátov sa skladajú podľa STN 01 3111 na rozmer formátu A4 tak, aby titulný blok bol vždy na čelnej strane zloženého formátu. Kópie sa môžu skladať: na voľné uloženie, na priame viazanie do zložky alebo na viazanie pomocou pásika. Schéma postupu pri skladaní výkresových listov na voľné uloženie je na obr. 2.5.


  Pozri tiež kapitolu |    Pozri tiež obrázok